Informacja RODO dotycząca profilu Your Advisors Sp. z o.o. pod nazwą „Your Advisors Sp. z o.o.” na portalu Linkedin

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Your Advisors Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa, NIP: 9512386042 REGON: 360314998 KRS: 0000533459.
  1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Administrator przetwarza dane osób, które:

a) Podają swoje na portalu Linkedin w związku z korzystaniem z profilu Administratora. Dane te mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Linkedin,

wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Administratora mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Linkedin.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Linkedin, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Linkedin oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania wydarzeń, budowania oraz utrzymania społeczności z nami związanej,

b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Linkedin – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,

c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

e) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),

f) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Linkedin jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Administratora, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Linkedin w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Linkedin tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil.

  1. Okres przechowywania danych:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

d) w związku ze specyfikacją portalu Linkedin informacje o osobach obserwujących profil, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne,

e) Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.

  1. Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Informacje o źródle danych:

Państwa dane uzyskujemy od dostawcy Linkedin, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu Administratora.

  1. Pozostałe informacje:

a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Linkedin, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.

b) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.